The GL team. Left to right, back row: Richard Ash, Wei Li, Kei Hirose, Gotthard Sághi Szabó, Henry Fricke, Yingwei Fei; front row: Yoshi Yiizuka, Uwe Wiechert, Connie Bertka. Not shown: Wenji Jiao, Ma, John Straub.

next
CIW--Football